शुक्रवार, 11 मार्च 2016

ABOUT GUJARAT

== गुजरात विशे ...
📕स्थापना : 1 may 1960
📗पहेला नुं पाटनगर : अमदावाद
📘हाल नुं पाटनगर : गांधीनगर
📙राज्यगीत : जय जय गरवी गुजरात
📒राज्यभाषा : गुजराती
📕राज्यप्राणी : सिंह
📒राज्यपक्षी : सुरखाब
📔राज्यवृक्ष : आंबो
📙राज्यफूल : गलगोटो
📗राज्यनृत्य : गरबा
📕राज्यरमत : कब्बडी
📘प्रथम राज्यपाल : महेंदी नवाजगंज
📙प्रथम मुख्यमंत्री : डो जीवराज महेता
M L A सीट : 182
M P सीट : 26
📔राज्यसभा सीट :11
📒जील्ला : 33
📕जील्ला पंचायत :33
नगरपालिका : 169
📗महानगरपालिका : 8
📘तालुका : 249
📙तालुका पंचायत : 249
📒गामडा : 18192
📔ग्रामपंचायत : 13187
📕कुल वस्ती : 6,03,83 628( वर्ष 2011
मुजब )
📗पुरुष : 3,14,82,282
📘स्त्रीओ : 2,89,01,346
📙हाल ना मुख्यमंत्री : आनंदीबहेन पटेल..